Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

15 października 2021
4 minut czytania

Przedmiot umowy: Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: Dostosowanie
infrastruktury mediów energetycznych dla nowej tlenowni

Zakres zadania:

1.1. Projekt dostosowania estakady z HMG I do HMG II dla nowych instalacji gazowych:
1.1.1. Wzmocnienie nośności istniejącej estakady i konstrukcji stalowych poprzez zastrzały, mocowane do podpór rurociągu oraz do istniejących konstrukcji estakad
1.1.2. Wykonanie konstrukcji podparć dla nowo zabudowanych rurociągów w średnicach DN500, DN250, DN40
1.2. Modernizacja instalacji Tlenu LP w Rejonie Pieca Zawiesinowego HMG II.
1.2.1. Demontaż i modernizacja istniejącej instalacji tlenu niskociśnieniowego DN800, armatury oraz dostosowanie stalowej konstrukcji wsporczej i podpór na istniejącej estakadzie
1.2.2. Dostawa, montaż i spawanie nowej instalacji tlenu niskociśnieniowego – rurociągi stalowe o średnicy DN800 wraz z armaturą w postaci przepustnic, kompensatorów, zaworów grzybkowych i kryzy pomiarowej. Prowadzone po istniejących estakadach na nowo zabudowanych konstrukcjach podparć
1.3. Rozbudowa Instalacji Tlenu LP w rejonie bramy nr 3 HMG I
1.3.1. Dostawa, montaż i spawanie instalacji tlenu niskociśnieniowego – rurociągi stalowe o średnicy DN800 wraz z niezbędną armaturą – przepustnica odcinająca, przepustnica wydmuchowa, zawory serwisowe, układ pomiaru ciśnienia. Instalacja prowadzona po istniejących estakadach na nowo zabudowanych konstrukcjach wsporczych1.4. Rozbudowa instalacji Tlenu MP w rejonie bramy nr 3 HMG I
1.4.1. Dostawa, montaż i spawanie instalacji tlenu średniociśnieniowego – rurociągi ze stali kwasoodpornej o średnicy DN250 wraz z niezbędną armaturą – przepustnica, zawór serwisowy, układ pomiaru ciśnienia. Instalacja prowadzona po istniejących estakadach na nowo zabudowanych konstrukcjach wsporczych
1.5. Instalacja Tlenu HP z Nowej Tlenowni do HMG II
1.5.1. Dostawa, montaż i spawanie 1900m instalacji tlenu wysokociśnieniowego – rurociągi ze stali kwasoodpornej o średnicy DN40 wraz z niezbędną armaturą – zawory odcinające, zawory serwisowe, zawory wydmuchowe, zawory bezpieczeństwa, układ pomiaru ciśnienia. Instalacja prowadzona po istniejących estakadach na nowo zabudowanych konstrukcjach wsporczych
1.5.2. Montaż skrzynki zaworowej wraz z osprzętem pomiarowym i zabezpieczającym
1.5.3. Wykonanie procesu czyszczenia i odtłuszczania rurociągów tlenowych do maksymalnej zawartości zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych na powierzchni wewnętrznej rury nieprzekraczającej 220 mg/m2 w zakresie zgodnym ze standardami EIGA Doc 33/18 oraz wytycznymi i przepisami obowiązującymi dla instalacji tlenowych
1.6. Instalacja Azotu Mokrego z Nowej Tlenowni do HMG II
1.6.1. Dostawa, montaż i spawanie 1800mb instalacji azotu mokrego – rurociągi stalowe o średnicy DN500 wraz z niezbędną armaturą – zawory odcinające, zawory wydmuchowe, zawory obejściowe, układ pomiaru ciśnienia. Instalacja prowadzona po istniejących estakadach na nowo zabudowanych konstrukcjach wsporczych
1.7. Instalacja Azotu Suchego z Nowej Tlenowni do HMG II
1.7.1. Dostawa, montaż i spawanie 2500mb instalacji azotu suchego – rurociągi stalowe o średnicy DN40 wraz z niezbędną armaturą – zawory odcinające, zawory wydmuchowe,zawory serwisowe, układ pomiaru ciśnienia. Instalacja prowadzona po istniejących estakadach na nowo zabudowanych konstrukcjach wsporczych
1.8. Sieć instalacji kanalizacji Deszczowo-Przemysłowej z Nowej Tlenowni
1.8.1. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej systemem rur z tworzywa sztucznego, karbowanych, o sztywności SN8, prowadzonych w wykopie wąsko przestrzennym na głębokości od 1,50m do 3,0m – 240mb rurociągów o średnicy Ø400, 30mb rurociągów o średnicy Ø200
1.8.2. Wykonanie przecisków metodą bez wykopową dla przejść instalacji kanalizacyjnej pod torami oraz drogami – przecisk rurą osłonową stalową Ø610 o długościach 4,5m, 5m oraz 12m
1.8.3. Zabudowa studni pomiarowej DN1500 z zabudowanym przepływomierzem DN300
1.8.4. Zabudowa 10 studni betonowych przelotowych DN1000
1.9. Układ pomiarowy Pary Technologicznej DN200 w rejonie bramy nr 3 HMG I
1.9.1. Modernizacja istniejącego układu pomiarowego pary technologicznej o przepustowości 20 000kg/h. Demontaż istniejącego rurociągu DN250, zabudowa rurociągu DN200 wraz z niezbędną armaturą – przepływomierzem na rurociągu głównym, zaworami odcinającymi, zasuwą regulacyjną, trójdrogowym zaworem blokowym
1.10. Rozbudowa Układu Pomiarowego Wody Przemysłowej w rejonie bramy nr 3.
1.10.1. Zabudowa komory wodomierzowej 2,5m x 4,5m x 2m z zabudową układu przepustnic dwukołnierzowych odcinających, reduktora ciśnienia, wodomierzem oraz układem pomiaru ciśnienia
1.10.2. Włączenie do istniejącej sieci wody przemysłowej Ø280 PE
1.10.3. Włączenie do istniejącej sieci wody przemysłowej DN200 stalowej
2. Wykonanie procesu czyszczenia i odtłuszczania dla rurociągów tlenowych do maksymalnej zawartości zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych na powierzchni wewnętrznej rury nieprzekraczającej 220 mg/m2 w zakresie zgodnym ze standardami EIGA Doc 33/18 oraz wytycznymi i przepisami obowiązującymi dla instalacji tlenowych
3. Przeprowadzenie badań, prób, pomiarów i testów zgodnie z wymogami, ujętymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
4. Wykonanie walidacji projektu i przeprowadzenie oceny zgodności wykonanych instalacji tlenowych przez jednostkę certyfikującą UDT CERT
5. Udział w rozruchu techniczno-technologicznym

   
Termin realizacji: listopad 2021 – grudzień 2022
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. – Huta Miedzi Głogów
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.  

Scroll to Top