Podpisanie umowy z Mercus Logistyka sp. z o.o.

21 maja 2021
2 minut czytania

Przedmiot umowy: Modernizacja Magazynu Centralnego M-040 na bazie Mercus Logistyka sp. z o.o. w Polkowicach, ul. Kopalniana 11- przyłącze wodociągowe

Zakres zadania:
  
1.  Wykonanie robót demontażowych nawierzchni  asfaltowej
2.  Wykonanie robót montażowych:
– Montaż przyłącza wodociągowego z rur PE100 SDR17 110×6,6 o długości 25m wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 110×6,6
– Wprowadzenie przyłącza wodociągowego do budynku Magazynu Centralnego M-040 oraz połączenie z wewnętrzną instalacją hydrantową DN100
– Wykonanie przejścia PE/stal w obrębie budynku M-040 oraz zabudowa zasuwy kołnierzowej DN100 i zaworu zwrotnego antyskażeniowego DN100
– Wykonanie izolacji cieplnej rurociągu PE otuliną z  wełny  mineralnej  o  grub.  150  mm  i obudową z blachy stalowej ocynkowanej
3. Zabudowa układu pierwszeństwa przepływu: czujnik ciśnienia  do  monitorowania  spadku  ciśnienia  w  instalacji hydrantowej oraz  zaworu elektromagnetycznego wraz z niezbędną instalacją elektryczną i AKPiA
4. Wykonanie  prób  i  pomiarów  zgodnie  z  wymogami  ujętymi  w  specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru  robót oraz  zgodnych  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów  i norm
5. Wykonanie  płukania  oraz dezynfekcji rurociągów
6. Odtworzenie nawierzchni gruntowych i utwardzonych na trasie przyłącza do stanu sprzed rozpoczęcia robót, znakowanie trasy rurociągu

    
Termin realizacji: maj 2021 – lipiec 2021        
Inwestor: Mercus Logistyka sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.    

Scroll to Top